Før du bestillinger

Kontraktsvilkår består av enten et bindende skriftelig tilbud fra oss eller informasjon om våre priser på vår hjemmeside, dette i sammen med våre kontraktsvilkår.

Tilbudet og vilkårene sendes kunde per e-post , sms eller per post , alternativt kunden er informert om priser og vilkår via vår hjemmeside. Oppdraget og vilkårene anses som bindende og akseptert av kunde når kunden bestiller oppdraget skriftlig eller muntlig.

Vilkår

Flyttehjelp vilkår

Avbestilling av oppdrag: Som beskyttelse for tap av kostnader gjelder følgende satser for avbestilling av oppdrag:  avbestilling minst 7 dager før oppdragets utførelse – faktureres kunden 80 % av estimert pris av oppdraget samme dag faktureres kunden 100% av estimert pris av oppdraget.   

 1. Veggfaste/monterte gjenstander må demonteres ut av kunden hvis ikke annet er avtalt.
 2. Hvitevarer (vaskemaskin, oppvaskmaskin osv) må kobles fra og tømmes for vann. Har du fremdeles transportsikringen skal denne monteres. Vi tar ikke ansvar for eventuelle maskinelle skader dersom transportsikringen ikke er påmontert.
 3. Ildsfarlige, eksplosiver, illeluktende eller etsende stoffer tas ikke med på bilen. Kunden skal alltid opplyse om disse på forhånd og står ansvarlig for skader dette måtte forårsake.
 4. Flyttebyrået har ikke juridisk ansvar for tap eller skade på smykker, mynter eller frimerkesamlinger som medbringes flyttebilen
 5. Vi tar ikke ansvar for planter, grønnsaker eller andre temperaturømfintlige varer. Dypfryser må av tines og tømmes for matvarer.
 6. Møbler/gods som veier over 80kg må avtales på forhånd.
 7. Dersom dør til dør transport ikke kan utføres på grunn av hindringer som ikke er inkludert i tilbudet, må kunden selv betale slike omkostninger. 
 8.  Svedson har rett til å benytte seg av underleverandører ved utførelse av arbeid i henhold til nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer mv. som fremgår av avtalen. Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen, forholde seg direkte til Svedson, og ikke til underleverandør. 
 9. Ved levering blir esker og møbler plassert etter kundens anvisning. Er ikke kunden tilstede eller det ikke foreligger anvisning vil godset bli plassert sentralt i bopel etter best mulig skjønn.
 10. Ved avtalt for flytting etter klokken 11:00 tas det forbehold om at mulige forsinkelser kan oppstå grunnet oppdrag tidligere på dagen trafikk.
 11. Når kunden pakker sine gjenstander selv unndrar flyttebedriften dens kontroll med hvor fagmessig pakkingen er utført, herved bortfaller noe av bedriftens evne til å sikre skadefri transport. Faren for håndterings- eller stableskader er da større. Flyttebedriften kan ikke påta seg ansvar for det. Om det skulle oppstå skade på kundens flyttegods eller en annen skade i oppdragsperioden eller forsinkelse i forhold til kontraktens terminer som medfører kostnader for kunden, og årsaken kan henføres til flyttebedriftens forhold, skal kunden ha erstatning innenfor rammen av den ansvarsforsikring flyttebedriften kan oppnå. 
 12. Den forsikring bedriften kan oppnå er underlagt internasjonale regler om ansvar for gods under transport og som begrenser erstatningsansvaret til kr 1.200,- pr m3. Bedrift sine kunder er på denne måten underforsikret i de fleste tilfeller, og vi kan ikke påta seg det reelle ansvar for godsets faktiske verdi, hva enten bedriften er skadevolder eller skaden har andre årsaker.
  Partene avtaler derfor at flyttebedriftens erstatningsansvar og regressrisiko for kundens verdier også overfor kundens forsikringsselskap skal være begrenset til kr 1.200,- pr m3.Pga. bedriften sin begrensede evne til å påta seg erstatningsansvar slik det er beskrevet I dette punkt i vilkårene, råder vi derfor alle kunder til å tegne en egen flytteforsikring . Vår godsansvarsforsikring trer først i kraft når den totale skaden har en verdi over kr. 10.000,- og skader med verdi under dette vil dessverre ikke dekkes av en godsansvarsforsikring eller flyttebyrå. Med bakgrunn i at vi som flyttebyrå har begrenset mulighet for å påta oss erstatningsansvar anbefaler vi alle våre kunder å tegne en egen forsikring for eget flyttegods.
 13. Reklamasjon i forbindelse med skader o.l må fremsettes skriftlig og uten ugrunnet opphold senest innen 48 timer etter at flyttingen har funnet sted. Selskapets ansvar er begrenset, og gjelder ved påvist uaktsomhet. Skade melding skal sendes til hei@svedson.no.
 14. Betaling for oppdraget kan ikke holdes tilbake på grunn av reklamasjon. Hver reklamasjon blir behandlet.
 15. Betaling skjer etter endt oppdrag hvis ikke annet er avtalt. Betaling kan gjøres elektronisk med bankkort eller vipps. Vi sender ikke faktura til privatkunder.